pipe organاین ساز قدیمی بزرگترین ساز گروه خود می باشد که وسعت صوتی آن در بزرگترین نوع خود به اندازه ی وسعت صوتی تمام ارکستر می باشد.

هر چه اندازه این ساز بزرگتر باشد "رژیستر" بیشتری دارد و نیز شستی های دستی بیشتری روی آن نصب می شود. تعداد شستی ها گاهی تا اندازه ای بالا می رود که آنها را در پنج ردیف پله پله روی هم نصب می کنند که برای هر ردیف آن نیز یک سری رژیستر جدا در نظر گرفته شده است.

نوع الکتریکی این ساز توانایی بدست آوردن و تقلید تمام سازهای ارکستر را دارد. همچنین این ساز می تواند با استفاده از صوت زبانه ای با رژیستر humana vox celest صدای انسان را نیز تقلید می کند.

سازشناسی سمفونیک